Vedtægter

§ 1 Formål 

Foreningen Den Tapre Landsoldat har til formål:

 1. At hjælpe Veteraner med at samle information om div tilbud via hjemmeside og Facebook. 
 2. At lave fysiske tiltag der kan hjælpe Veteranen i nød, f.eks har vi hjulpet med små mini cruises til lige at komme væk en Weekend og få luft fra dagligdagens stress/rod , samt hjulpet veteraner med flytning, byggesager m.m
 3. At samle Veteraner og genskabe sammenholdet fra udsendelsen, primært igennem vores hovedaktivitet med Skibet ”Valkyrie”
 4. Samle penge ind til veteransagen, via b.la. salg af merchandise på hjemmesiden, og udlejning af Smart biler.
 5. At skabe ekspertise i Behandling og hjælp af PTSD,

§ 2 Hjemsted:

Foreningen Den Tapre Landsoldat har tilhørsforhold i hele Danmark med mellemmer i alle landets kommuner og regioner.

Hjemsted adressen er indtil videre den til enhver tid fungerende Formands adresse, der arbejdes dog på at skaffe egne lokaler til foreningen, og en opdatering af vedtægterne vil komme til den tid med fremtidig adresse. . .    

§ 3 Medlemmer

 Stk. 1 Hvem Kan Indmeldes: Alle kan optages som har en interesse i at vil hjælpe veteraner.  Dog er vores fokus på Veteranerne og der vil derfor være forskellige medlemskaber som kan læses om nedenfor:

Stk. 1A Medlemskab typer: Der findes forskellige typer medlemskaber som er følgende:

Gratisten:
Hvem kan blive medlem: Alle

Pris: Gratis

Rettigheder: Ingen indflydelse på foreningens virke, eller stemmeret ved møder. Samt egenbetaling ved events og generalforsamlinger som ellers vil være gratis for betalende medlemmer.

Veteranen: -
Hvem kan blive medlem:  Veteraner (fremvisning af Veterankort ved indmeldelse nødvendigt)

Pris: 300 kr pr år 

Rettigheder: Giver fuld medlemskab til foreningen, med fuldstemmeret (hver stemme ved general forsamling tæller 1 ). Kan stemmes ind i Bestyrelsens poster (herefter betegnet Rådet) tildelt veteraner. Generalforsamling/årlig fest vil være gratis for Veteraner, Samt vil blive favoriserede ved andre events og arrangementer Foreningen ville skabe.  


Andre: -
som vurderes at kunne gavne foreningens virke og som har lyst til at ville deltage

Pris: 1000 kr pr år 

Rettigheder: Giver medlemskab til foreningen, med stemmeret (hver stemme ved generalforsamling tæller ½). Kan blive inviteret ind i Rådet til tildelte pladser for civile. Der vil blive indbudt til Generalforsamling/årlig fest hvor en hvis egen betaling må forventes.. Samt Mulighed for inputs til nye aktiviteter, samt at melde sig som frivillige ved Foreningens arbejde. 

Denne er for civile der gerne vil hjælpe veteranen, men ikke rigtig ved hvordan, igennem foreningen vil de kunne hjælpe enten indirekte via støtte fra medlemskabet, eller ved at kunne melde sig som hjælper ved diverse fremtidige arrangementer og tiltag.  

Firma: -
Hvem kan blive medlem:  Firmaer/Virksomheder

Pris: 5000 kr pr år 

Rettigheder: Giver medlemskab til foreningen, med stemmeret (hver stemme ved generalforsamling tæller ½). Kan blive inviteret ind i Rådet til tildelte pladser for Firmaer. Adgang til generalforsamling, samt mulighed for at invitere medarbejdere med til den årlige fest mod merbetaling.  Mulighed for at støtte projekter med sponsorater/tilskud, og have adgang til en unik arbejdskraft/samarbejde med foreningen.

Denne er for Firmaer der gerne vil hjælpe veteranerne, hvor medlemskabet i sig selv er en stor støtte og hjælp. Vi arbejder på at dette kan blive en unik platform for at få dygtige og kompetente veteraner ind i ledige stilliger i Firmaet/virksomheden. Samtidig får Firmaer mulighed for indflydelse ved at kunne få pladser i rådet.

Stk. 2 Indmeldelse: Indmeldelse sker via mail til DenTapreLandsoldat@gmail.com,
Indmeldelse skal Indeholde:
Navn/Firma,
Adresse,
E-mail
Tlf.nr.,
Samt en kort beskrivelse  af eventuelle kompetencer/evner/vilje som kunne gavne foreningen ved fremtidige events, tiltag m.m, For veteraner er en kopi af veteran kort  samt Navn, adresse, e-mail, evt tlfnr rigeligt .

 Stk. 3 Udmeldelse: Udmeldelse sker ved at skrive en mail til Dentaprelandsoldat@gmail.com, hvor grunden herfor kort beskrive. Kontingent tilbagebetales ikke.   

Stk. 4 Kontingent: Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves enten på månedlig/kvartal/Årsbasis og kan betales til foreningens konto via bank overførsel, mobilepay, eller kontant ved fremmøde samt måske via kreditkort.
Medlemmer er forpligtet til at betale det fastsatte kontingent.

Ved manglende betalinger vil rykkere uden gebyr sendes frem, og ved ignorering af disse, vil medlemmet automatisk degraderes til gratis medlem, og ved manglende kontakt på 12 mdr. derefter vil medlemmet blive slettet fra arkivet. 

 • 4 Eksklusion

Ved direkte modarbejdelse af Foreningens Formål, forsøg på sabotage, stærk modvilje m.m. kan det komme på tale med en eksklusion.

I dette tilfælde er det ene og alene Rådet som vil ekskludere medlemmer, og vil først ske efter skriftlig advarsel til medlemmet, og der ikke er sket nogen forbedring inden for kortere periode, vil dette medlem få en besked om at eksklusion vil blive drøftet ved Rådets næste møde, evt. et haste møde kan blive sat op med det ene formål at ekskludere medlemmet ..  

Ekskluderingen besluttes ud fra flertal og vil herefter blive informeret til medlemmet.

Kontingent tilbagebetales ikke.  

 • 5 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingens Funktion:  Generalforsamlingen er medlemmers mulighed for at blive hørt, stille spørgsmål, få forklaring og komme med forslag, som vil blive taget op og drøftet af Rådet. Samt mulighed for at stille op til Rådets tomme pladser.  Generalforsamlingen er samtidig Rådets mulighed for at gøre status på året, fortælle om fremtidige projekter, erfaringer og dele info ud til medlemmerne. Samt til sidst at holde en stor fest til ære for medlemmerne, hvor der er fokus på godt humør 

Stk. 2 Afholdelse af Generalforsamling:  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af december måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail, Facebook og hjemmesiden.

Stk. 3 Møde/stemmeret:  Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er beskrevet i Paragraf 3 stk 1.a under de forskellige medlemstyper, der senest 2 uger forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og om emner fremlagt af Rådet, der kan ikke stemmes om at vælte rådet, skabe en anden struktur eller lignende, rådet vil stille nye projekter ud til afstemning, forslag fra medlemmer og lignende. 

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Rådets beretning.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Godkendelse af Regnskab.
 5. Godkendelse af Budget
 6. Erfaringer fra Projekter
 7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 
 8. Behandling af Rådets forslag for nye projekter 
 9. Valg af evt tomme Rådspladser
 10. Eventuelt.

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i Rådets i hænder senest 7 dage før generalforsamlingen, og sendes til mail på dentaprelandsoldat@gmail.com . Eller kan fremstilles under punktet eventuelt ved selve mødet. 

Stk. 6 Beslutninger: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning, Rådet har dog Veto ret og kan nedlægge et forslag/beslutning hvis det vurderes at have en skadelig effekt på veteraner, ligger for langt væk fra foreningens værdier, eller er for dyrt at gennemføre lige nu, eller hvis det er et forsøg på at omgå/vælte/styrte Rådet eller dens beslutninger. 

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når Rådet finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne giver skriftligt udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 • 6 Bestyrelsen (Rådet)

Stk. 1 Rådets sammensætning:
Med inspiration af historierne fra Kong Arthur og hans ridder af det runde bord, består Rådet af optil 13 medlemmer hvoraf de 12 af dem kan stemmes ind eller udvælges, det sidste medlem er formanden, som vil være der til han går af hvorefter den næst kommanderende automatisk vil overtage denne rolle. Se bilag for liste over nuværende Rådsmedlemmer..

Rådets pladser:
- 6 pladser til Veteraner hvoraf det er ønskeligt at minimum 3 Veteraner har fysiske/psykiske skader, for at have indsigt/erfaring i problemområder og en viden om hvad virker og ikke gør.
- 3 pladser til Pårørende, da d har indsigt i Veteranen i det private, samt vores ønske om også at kunne hjælpe dem bedst muligt.
- 3 pladser til firmaer og eller civile, så vi kan få øjne der kan se på en anden vinkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Stk. 2 Rådet fastlægger de overordnet regler ,administrere medlemmer, sørge for indsamling af kontingent, indsamling af forslag fra medlemmer, og sørge for spørgsmål besvares. Rådet står for at arrangere generalforsamlinger, samt udførelsen af diverse projekter.
Rådet består af særligt udvalgt Keypersonel med forskellige kompetencer og egenskaber, som har gjort sig særligt bemærket/fortjent til pladsen, og alle arbejder ud fra præmissen om at hjælpe veteranen bedst muligt. Det er som udgangspunkt kun veteraner der kan stemmes ind til en af de tildelte pladser for veteraner . Dog kan Rådet beslutte at lade en afstemning finde sted om evt tomme pladser ved de andre kategorier som vil fremgå ved indkaldelse af Generel forsamling. 
Rådsmedlemmer bestrider stillingen så længe de har lyst eller hvis flertal af rådsmedlemmer stemmer personen ud, af hvad end årsag…

Der kan IKKE stemmes om ny formand denne post vil automatisk blive tildelt udnævnt NK ved fratrædelse af Formanden

Stk. 3 Nyvalg til Rådet: Senest 14 dage efter nyvalg til Rådet afholdes orienteringsmøde, hvor nyvalgte sættes ind i det ansvar personen har overtaget fra tidligere rådsmedlem. 

Stk. 4 Indkaldelse til Råds møder sker af formanden hvis der er uklarheder om et projekt eller en ny beslutning skal tages og som ikke kan vente til general forsamlingen. 

Stk. 5 Beslutninger Rådet kan træffe beslutninger som vedrøre drøftede områder, projekter, planer, medlemmer, forslag m.m…
§ 7 Økonomi, regnskab og revision. 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra Jan-Dec 

Stk. 2 Regnskab ansvarlig: Rådet er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af pt Formanden, dog vil en kassere blive udpeget

Stk. 4 mellemskab føres af NK

Stk. 4 Revidering: Regnskabet revideres kun ved større tvivlsspørgsmål eller på for langen af Rådet eller general forsamlingen.

 • 8 Tegningsregler og hæftelse. 

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere medlem af i forbindelse med oprettelse af check- eller girokonto. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af et flertal i Rådet. 

Stk. 2 Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling af et flertal af Rådet. 

 • 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændring af vedtægter: Vedtægterne kan kun ændres med et flertal i rådet, dog har formanden Veto ret, hvis ændringer strider imod grundlæggende principper, eller omstruktering af foreningens ledelse

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

 • 10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med et fuldbyrdet accept af alle Rådets 13 medlemmer.

 Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål bestemt af rådet, med forslag fra medlemmerne.